U bent hier

Revalidatiecentrum IMBO, Oostende

' . t('Embed code') . '

' . t('close') . '

Patiëntveiligheid

Naast ziektespecifieke informatie, zijn er een aantal aspecten van de zorg die breder gaan dan één bepaalde aandoening en die iets zeggen over de volledige ziekenhuiswerking. Zo is er het domein patiëntveiligheid waarbij de risico’s op zorggerelateerde schade in kaart worden gebracht, zodat deze maximaal kunnen worden vermeden. Voorbeelden zijn handhygiëne, geneesmiddelenverspreiding en het correct identificeren van patiënten. Deze patiëntveiligheidsindicatoren gaan over elementen die de zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis beïnvloeden.

Welke aspecten worden gemeten ?

We peilen naar

 • Heropnames (nog geen resultaten beschikbaar)
 • Medicatieveiligheid
 • Basisvereisten handhygiëne bij zorgverleners
 • Correcte identificatie van patiënten
 • Het gebruik van een checklist voor veilige operaties

Hoe kan je de resultaten interpreteren ?

Voor de meeste van deze indicatoren werd een streefwaarde vooropgesteld. De grafiek maakt duidelijk of dit ziekenhuis met zijn resultaat de streefwaarde behaalt.
Elke indicator staat op zichzelf. U kan dus geen optelsom van alle behaalde resultaten maken. Deze indicatoren geven dan ook geen totaalbeeld van de kwaliteit in dit ziekenhuis. Het gaat om deelaspecten.
Bespreek de resultaten met uw zorgverlener als u vragen hebt.

Hoeveel procent van de zorgverleners voldoet aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne?

74 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Een goede handhygiëne bij zorgverleners in een ziekenhuis vermijdt dat ziektekiemen worden overgedragen naar patiënten. Daartoe worden de handen van de zorgverleners gecontroleerd op 7 basisvereisten voor een goede handhygiëne. Deze basisvereisten zijn:

 1. Geen armbanden
 2. Geen ringen
 3. Geen horloges
 4. Geen nagellak
 5. Geen kunstnagels
 6. Verzorgde nagels
 7. Kortgeknipte nagels

Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de medewerkers met de basisvereisten in orde is.

Een patiënt mag dus van zorgverleners die direct patiëntencontact hebben, verwachten dat hun handen voldoen aan de 7 basisvereisten voor handhygiëne.

Wat kan u zelf doen als patiënt? 

Op de website “U bent in goede handen” kan u meer informatie vinden over wat u als patiënt kan doen om de handhygiëne te verbeteren.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, van het laatste gemeten jaar: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een boxplot. Een boxplot toont met een box waar de resultaten liggen van de helft van alle ziekenhuizen. In het midden van de box ligt de mediaan. Daarnaast geeft de boxplot ook aan tussen welke grenzen 80% van alle ziekenhuisresultaten liggen, waar de uitschieters liggen en wat de streefwaarde is voor deze indicator.

Legende

 • De helft van alle ziekenhuizen ligt met zijn resultaat binnen de rechthoek (de “box”) van deze boxplot. 
 • De lijn in het midden van de box geeft de mediaan of het middelpunt aan: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • De strepen links en rechts van de box: geven het laagste en hoogst gemeten resultaat weer (het minimum en het maximum). Wie buiten deze lijnen valt, is een uitschieter, een afwijkend resultaat.
 • Het blauw gearceerde veld: geeft de streefwaarde aan voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).

Toelichting voorziening

Revalidatiecentrum IMBO, Oostende
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2018

Hoeveel procent van de gecontroleerde patiënten draagt een identificatie-armbandje met alle vereiste én correcte gegevens erop?

88 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt u in contact met heel wat zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, …) die samen verantwoordelijk zijn voor uw zorg. Omdat het op elk moment belangrijk is dat iedereen goed weet wie u bent, zal u merken dat men op verschillende momenten tijdens uw behandeling opnieuw vraagt naar uw naam en geboortedatum.

Meestal krijgt u bij een opname in het ziekenhuis ook een armbandje om met daarop onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum. Soms print men op dat bandje ook een barcode, die specifiek verwijst naar uw persoonlijke gegevens. Aan de hand van dit bandje kunnen zorgverstrekkers uw identiteit controleren, zodat u altijd die onderzoeken en behandelingen krijgt die voor u werden voorgeschreven.

Omdat dit armbandje vaak geraadpleegd wordt om te kijken wie u bent, is het belangrijk dat u een armbandje krijgt en uw gegevens hierop correct worden vermeld. Zo kunnen vergissingen of verwisselingen voorkomen worden.

Wat kan u zelf doen als patiënt?

Controleer meteen of de gegevens op uw bandje correct zijn. Het is belangrijk om onjuistheden onmiddellijk te melden.

Indien uw armbandje om één of andere reden verwijderd wordt (vb. ingreep, plaatsen van een infuus), vraag dan meteen aan de verpleegkundige om u een nieuw armbandje om te doen.

Verwijder zelf uw bandje niet tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, van het laatste gemeten jaar: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een boxplot. Een boxplot toont met een box waar de resultaten liggen van de helft van alle ziekenhuizen. In het midden van de box ligt de mediaan. Daarnaast geeft de boxplot ook aan tussen welke grenzen 80% van alle ziekenhuisresultaten liggen, waar de uitschieters liggen en wat de streefwaarde is voor deze indicator.

Legende

 • De helft van alle ziekenhuizen ligt met zijn resultaat binnen de rechthoek (de “box”) van deze boxplot. 
 • De lijn in het midden van de box geeft de mediaan of het middelpunt aan: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • De strepen links en rechts van de box: geven het laagste en hoogst gemeten resultaat weer (het minimum en het maximum). Wie buiten deze lijnen valt, is een uitschieter, een afwijkend resultaat.
 • Het blauw gearceerde veld: geeft de streefwaarde aan voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).

Toelichting voorziening

Revalidatiecentrum IMBO, Oostende
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2018

Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriftlijnen is volledig? Bevatten alle geneesmiddelen genoteerd op het voorschrift alle informatie om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?

98 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Waarom is deze indicator belangrijk?

Het geneesmiddelenvoorschrift is de eerste cruciale stap voor een correcte toediening van geneesmiddelen. Elke onvolledigheid in het geneesmiddelenvoorschrift kan aanleiding geven tot vergissingen bij de aflevering en eventueel toediening van geneesmiddelen. Daarom is er ook wettelijk bepaald wat er op een geneesmiddelenvoorschrift moet staan. Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de voorschriftlijnen volledig is.

Er kunnen verschillende geneesmiddelen op een voorschrift staan, vandaar dat er per voorschriftlijn gekeken wordt of de gegevens volledig zijn. De volledigheid van het voorschrift wordt nagekeken op volgende parameters:

 1. naam en voornaam van de patiënt, geboortedatum van de patiënt,
 2. details van het voorgeschreven geneesmiddel (naam van het geneesmiddel voluit, vorm van het geneesmiddel, sterkte van het geneesmiddel en frequentie van het gebruik van het geneesmiddel),
 3. stempel of volledige naam van de voorschrijvende arts,
 4. handtekening van de voorschrijvende arts,
 5. datum van het voorschrift.

Wat kan u zelf doen als patiënt?

U kan als patiënt niet onmiddellijk iets ondernemen voor deze indicator.

Als u echter bij uw opname of tijdens uw verblijf vragen hebt of de aangereikte geneesmiddelen niet (her)kent omdat ze anders zijn dan u verwacht, aarzel dan niet om meer uitleg te vragen aan uw behandelende arts of om de verpleegkundige van uw afdeling aan te spreken. Neem tijdens uw verblijf ook nooit geneesmiddelen in zonder toestemming van uw arts, ook al lijken ze onschuldig.

Bijkomende informatie bij het interpreteren van dit resultaat

Het volledig voorschrift is de eerste stap voor een veilig medicatieproces. Per voorschriftlijn  werden bovenstaande parameters gemeten. Deze parameters zijn wettelijk verplicht. Een ontbrekende parameter kan aanleiding geven tot een foute interpretatie van het voorschrift. Niet elke parameter heeft evenveel belang. De apotheker kan bij twijfel navraag doen alvorens deze geneesmiddelen af te leveren.

 

Hier staat een staafgrafiek die het resultaat toont van de voorziening dat u hebt gekozen hebt. De staafgrafiek toont ook waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen, de streefwaarde voor deze indicator en de mediaan.

Legende

 • De gekleurde balk toont het resultaat van de voorziening voor de aangeduide periode.
 • De onderste, grijze balk (het “95% interval”) geeft aan waar de resultaten uitkomen van 95% van de voorzieningen.
 • Het gearceerde, blauwe veld geeft aan wat de streefwaarde is voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).
 • De lichtblauwe brede stippellijn is de mediaan of het middelpunt van de sector, van het laatste gemeten jaar: de helft van de voorzieningen in deze sector haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde een resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.

Hier staat een boxplot. Een boxplot toont met een box waar de resultaten liggen van de helft van alle ziekenhuizen. In het midden van de box ligt de mediaan. Daarnaast geeft de boxplot ook aan tussen welke grenzen 80% van alle ziekenhuisresultaten liggen, waar de uitschieters liggen en wat de streefwaarde is voor deze indicator.

Legende

 • De helft van alle ziekenhuizen ligt met zijn resultaat binnen de rechthoek (de “box”) van deze boxplot. 
 • De lijn in het midden van de box geeft de mediaan of het middelpunt aan: de helft van de ziekenhuizen haalde een resultaat hoger dan of gelijk aan de mediaan, de andere helft haalde resultaat lager dan of gelijk aan de mediaan.
 • De strepen links en rechts van de box: geven het laagste en hoogst gemeten resultaat weer (het minimum en het maximum). Wie buiten deze lijnen valt, is een uitschieter, een afwijkend resultaat.
 • Het blauw gearceerde veld: geeft de streefwaarde aan voor deze indicator (hoe wordt de streefwaarde gekozen?).

Toelichting voorziening

Revalidatiecentrum IMBO, Oostende
Geen toelichting voorzien.
Over de periode: 2019

Hoeveel procent van de 22 uit te voeren controles werden daadwerkelijk uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep?

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Waarom is deze indicator belangrijk?

Een team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten, aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelde in 2009 een lijst samen met 22 essentiële controles die respectievelijk ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘aan het einde’ van een chirurgische ingreep verplicht nagekeken moeten worden.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: de identiteit van de patiënt controleren, controleren of de plaats van de ingreep correct werd aangeduid, mogelijke problemen gezamenlijk overlopen met het chirurgisch team en het aantal gebruikte instrumenten, kompressen en naalden tellen voor en na de ingreep.

Deze checklijst is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat heelkundige ingrepen op een zo veilig mogelijke manier verlopen. De checklijst beperkt ook  de kans op mogelijke verwikkelingen tijdens of na de ingreep.

Een correct gebruik van een gestandaardiseerde ‘checklijst veilige heelkunde’ (=safe surgery checklist) leidt tot een vermindering van het aantal complicaties tijdens en na een chirurgische ingreep.

Over de periode: 2019

Hoeveel procent van de door het ziekenhuis voorziene controles werden daadwerkelijk uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep?

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Revalidatiecentrum IMBO heeft geen zorgaanbod voor de discipline waar deze indicator bij hoort en heeft daarom geen resultaten.

Over de periode: 2019

Internet explorer wordt niet ondersteund

Sorry, uw browser wordt niet meer ondersteund. Gelieve over te schakelen naar een modernere browser, zoals Edge, chrome, firefox etc.