U bent hier

Waarom kwaliteitsindicatoren meten?

Waarom kwaliteitsindicatoren meten?

Kwaliteit van zorg wordt gedefinieerd als de mate waarin de zorg geleverd aan individuen en patiëntenpopulaties de gewenste zorgresultaten verbetert. Kwaliteitsindicatoren worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te meten en zijn gestandaardiseerde evidence-based maatstaven voor de kwaliteit van zorg. Die kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikt worden om de klinische performantie en uitkomsten te meten en op te volgen. Daarnaast leveren ze nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf maar ook voor de patiënt en overheid. De kwaliteitsindicatoren kunnen ingedeeld worden in structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. Structuurindicatoren geven informatie over de randvoorwaarden en de context van de organisatie waarbinnen zorg geleverd wordt. De procesindicatoren geven een indicatie of bepaalde (medische) handelingen correct uigevoerd worden. Tot slot geven uitkomstindicatoren informatie over de uitkomst van de gemeten zorg op patiëntniveau.

Alle gemeten kwaliteitsindicatoren vallen onder een van de 6 dimensies van kwaliteit van zorg. Deze dimensies zijn:

  • Veiligheid (safety): het beperken van risico's en schade van de aangeboden zorg voor de gebruiker ('misuse'), zijn context en zorgverlener worden maximaal gecontroleerd, ongewenste gebeurtenissen worden gemeld, geanalyseerd en gedeeld zodat ze in de toekomst kunenen worden vermeden
  • Effectiviteit (effectiveness): het leveren van zorg volgens de laatste 'evidence-based' richtlijnen, vermijden van onverantwoorde variantie van zorg
  • Persoonsgericht: zorg wordt respectvol geleverd, op basis van de voorkeuren en noden van de gebruiker, en rekening houdend met hun context
  • Tijdigheid: wacht- en doorlooptijden worden beperkt
  • Efficiëntie: beschikbare middelen worden correct, verantwoord ingezet, vermijden van activiteiten die geen toegevoegde waarde bieden ('overuse', 'waste')
  • Gelijkwaardig: de kwaliteitsvolle zorg is toegankelijk onafhankelijk van persoonlijke kenmerken van de gebruiker

De zorgvoorzieningen en zorgverleners kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken. Op welke punten scoren ze goed en op welke punten minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Zowel voor de patiënt als de overheid zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Het doel is om een beperkte set, goed ontwikkelde, valide indicatoren te ontwikkelen waarbij de registratielast voor de sector beperkt blijft.

 

Indicatoren voor Algemene Ziekenhuizen

Indicatoren voor Geestelijke Gezondheidszorg

Indicatoren voor Woonzorgcentra

Indicatoren voor Eerstelijnszorg